GĂNG TAY BẢO HỘ

SG-310

SG-610

SG-1850

SG-777

SG-730

 

 

Cộng nghệ ô tô

Sản xuất, lắp ráp

Thao tác với vật sắc, nhọn.

Thao tác với các vật dụng dính dầu mỡ

Công việc vận chuyển

Công việc nhẹ

Công việc khác

Cộng nghệ ô tô

Sản xuất, lắp ráp

Thao tác với vật sắc, nhọn.

Thao tác với các vật dụng dính dầu mỡ

Công việc vận chuyển

Công việc nhẹ

Công việc khác

Công việc vận chuyển

Công việc nhẹ

Công việc khác

N-510

NB-620

P-775

P--1300

Ngành xây dựng

Công việc vận chuyển

Công việc khác

Lắp ráp các chi tiết nhỏ

Thao tác công cụ dễ dàng

Công việc thông thường

Lắp ráp các chi tiết nhỏ

Công việc kiểm định, nghiên cứu

Công việc chung khác

Thao tác với vật sắc nhọn

Lắp ráp các chi tiết nhỏ

Thao tác các công cụ dễ dàng

Công việc chung khác

PVC-500

PVC-600  600L

NB-800L

Ngành xây dựng

Qui hoạch, thiết kế cầu đường

Công việc chung khác

Thao tác trong môi trường dầu mỡ

Công việc bảo trì

Gia công kim loại

Công việc thông thường

Thao tác trong môi trường dầu mỡ

Công nghiệp hóa chất

Công việc bảo trì